วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลาเรียน....... ชั่วโมง
วิชา พ. 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
1.สาระสำคัญ
สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อตรง มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถสำรวจปัญหาของชุมชนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนำปัญหาของชุมชนที่สำรวจได้มาวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. นำหลักธรรมค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน
3. เนื้อหาสาระ
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แนวคิดหลัก
1.2 เป้าหมาย
1.3 หลักการ
1.4 เงื่อนไขพื้นฐาน
1.5 นิยามของความพอเพียง
1.6 เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม
2. เทคนิคการเขียนโครงงาน
3. ค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อตรง มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี
และมีน้ำใจ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่1
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
2. ครูนำหนังสือสำหรับเยาวชน เรื่อง วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอผ่าน E book ให้นักเรียนดูพร้อมกัน
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูอธิบายเชื่อมโยงในเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม
4. ครูให้นักเรียนจับคู่ตามความสมัครใจและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
- เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
- นักเรียนมีเหตุผลในการใช้จ่ายอย่างไร
- ภูมิคุ้มกันในเรื่องการใช้จ่ายของนักเรียนคืออะไร
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร
- นักเรียนจะนำหลักการคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบใบงานที่ 1
8. นักเรียนประเมินตนเอง โดยการทำลงในใบงานที่ 2 เรื่อง ประเมินตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมงที่ 2
1. ครูเล่าข่าวจากหนังสือพิมพ์ เรื่อง การฆ่าตัวตาย การลักขโมย ถูกตำรวจจับ และถูกลงโทษให้นักเรียนฟัง ครูและนักเรียนสนทนาถึงสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด (หนี้สิน การใช้เงินเกินตัว การไม่รู้จักประมาณ ฯลฯ) โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา (3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนเรียนมาแล้ว) โดยใช้สื่อนำเสนอด้วย Power Point และใบความรู้ที่ 2 เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูเชื่อมโยงสภาพปัญหาจากข่าว จากสื่อต่างๆ กับปัญหาในชุมชนที่นักเรียนเคยพบเห็นโดยระดมความคิดของนักเรียน จัดกลุ่มปัญหา เช่น
- ปัญหาด้านสังคม (สถานที่ตั้ง เสียงดัง แออัด กลิ่นเหม็น)
- ปัญหาการคมนาคม (รถติด)
- ปัญหาความปลอดภัย
- ปัญหาโจรผู้ร้าย
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย
- ปัญหาเศรษฐกิจ (การทำมาหากิน ความยากจน) ฯลฯ
- ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. ครูมอบหมายนักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษาและสำรวจสภาพปัญหาของเพื่อนนักเรียน แล้วจัดกลุ่มสภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยทำลงในใบงานที่ 3 ปัญหานี้มีทางแก้
4. ครูให้นักเรียนระดมความคิดร่วมกันว่า ในอาชีพต่างๆ สามารถนำหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างไร ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน


ชั่วโมงที่ 3
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน คละกันตามความสามรถมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม ร่วมกันศึกษาในใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงงาน
2. นักเรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และคัดเลือกปัญหาที่กลุ่มสนใจเพื่อทำโครงงาน
3. นักเรียนร่วมกันวางแผนและเขียนเสนอโครงงาน ลงในใบงานที่ 4 เรื่อง เสนอร่างโครงงาน ส่งครูเพื่อตรวจแก้และอนุมัติโครงงาน
4. นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. นักเรียนรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะตามแผนงานที่กำหนดไว้ ครูมีหน้าที่ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
6. นักเรียนดำเนินงานใช้เวลา 5 สัปดาห์ โดยอยู่ในความดูแลของครู
7. นักเรียนเขียนรายงานผลการดำเนินโครงงาน ใช้เวลา 2 สัปดาห์
8. นักเรียนนำเสนอโครงงานในชั้นเรียน
5. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
5.1 สื่อประกอบการเรียนตามแผนการสอน
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. สื่อนำเสนอด้วย Power Point ภาพเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อาชญากรรม การลักขโมย การจับกุม การถูกลงโทษ และข่าวต่างๆ ฯลฯ
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงงาน
6. ใบงานที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
7. ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเมินตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ใบงานที่ 3 เรื่อง ปัญหานี้มีทางแก้
9. ใบงานที่ 4 เรื่อง เสนอร่างโครงงาน
5.2 สื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับครู
1. http://www.Suffciencyeconomy.org สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เศรษฐกิจพอเพียง
2. http://th.wikipedia.org วิกิพีเดีย. เศรษฐกิจพอเพียง
3. http://www.sedb.org โครงการจัดทำพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง


6. วัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและการประเมินผล
1.1 ประเมินการทำงานกลุ่มโดยกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน
1.2 ประเมินการทำงานกลุ่มโดยครู
1.3 ประเมินการทำงานกลุ่มโดยเพื่อนักเรียน
1.4 ประเมินการทำใบงาน
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มสำหรับประเมินตนเอง
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มประเมินโดยครู
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มประเมินโดยเพื่อนนักเรียน
2.4 แบบประเมินใบงาน
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

ช่วงคะแนน 15 - 20 7 - 14 1 – 6
ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง

3 ความคิดเห็น:

Titsara Sabaydee กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Titsara Sabaydee กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Titsara Sabaydee กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ ผมรบกวนแอดมาที่
https://www.facebook.com/titsara.sabaydee
(i-walk2@hotmail.com no facebook )
คิดถึงครับ^^